Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN « Geri
 10 Ocak, 2014

 1,Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı ifrazı Samsun Fuar ve Kongre Merkezi adına yapılacak; Samsun İli Tekkeköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesi F36C05A4A-F36C05A4D pafta, 608 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan 50.000 m2 alan içerisinde konumlanmış toplam 15.516 m2 kapalı inşaat alanına sahip aşağıda detayları verilen;

 

 • Salon 1- 4.040 m2 ve Salon 2- 4.040 m2 olmak üzere kapalı fuar salonu yaklaşık toplam 8.080 m2,
 • Ana binada toplam inşaat alanı 7.436 m2 (ana bina zemin kat 3.876 m2+ ana bina 1. Kat 3.560 m2) olan; zemin katta yer alan giriş holü ve içerisinde yer alan idari ofisler, kafeteryalar vb. gibi yardımcı üniteler, toplantı salonları ile 1. Katta bulunan kaba inşaatı bitmiş iç mekan tefrişi yapılmamış toplantı salonları
 • Açık fuar alanları
 • Otopark alanları
 • Alan içerisindeki trafo, jeneratör, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri,  teknik tesisler ve teknik üst yapılar,
 • Tüm alana ve tesislerin kullanımına ve ihtiyacına yönelik olarak yapılan ve yapılacak olan teknik altyapı tesislerinin

 Yer aldığı Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin 10 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Konsorsiyumu adına ihaleyi yapma yetkisi verilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılacaktır.

 2. İhale Şartnamesi, Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Samsun Şubesi’nin TR 6500 0150 01 58 0072 9751 2666 IBAN nolu hesabına  1.000,00- (bin) TL yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan temin edilir.

 3.Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin Kiralanması yoluyla işletilmesi ihalesi 21/01/2014 Salı günü, saat 14.00’de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4. a. İşin tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli)  KDV hariç net 350.000.00.- (Üçyüzellibin) Türk Lirasıdır. Ayrıca net kira bedeline ilave olarak ihaleye konu taşınmazın işletme cirosundan sözleşme süresi boyunca her yıl, işletme yıllık toplam cirosunun  %8 (yüzde sekiz) oranında İDAREYE pay ödenecektir.

 b. Geçici teminat oranı tahmin edilen net kira bedelinin % 3, tutarı 10.500.00- (Onbinbeşyüz) Türk Lirasıdır.

5. İhaleye katılacaklar aşağıda açıklanan belgeleri vereceklerdir. Belgeleri eksik olan teklifler geçersiz sayılacaktır.

 Teklif Zarfı içerisindeki Belgeler;

 5.1 Dış Zarf içerisindeki Belgeler;

 A. YÜKLENİCİNİN Gerçek Kişi Olması Halinde:

 • Kanuni İkametgâh Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı sureti,
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi,
 • YÜKLENİCİNİN Vergi Dairesine borcunun olmadığına ait belge veya taahhütname.
 • YÜKLENİCİNİN Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge veya taahhütname.
 • Geçici teminatın verilmesi ( Şartnamenin 3/1 maddesinde belirtilmiştir. )

(2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

 • YÜKLENİCİLERİN vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
 • Türkiye’deki tebligat adresi (Örnek Ek 1)
 • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan
 • Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
 • TOBB Yönetim Kurulunun 27.02.2007 tarihli ve 242 sayılı Kararına istinaden, 30.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar” çerçevesinde;

 -  Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi

 -  İşbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini 3 (üç) yıl işlettiğini gösteren belgeler.

 YÜKLENİCİ, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini en az 3 (üç) yıl işlettiğine dair söz konusu projelerin isimlerini beyan ederek, işletmeye dair sözleşme örnekleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. YÜKLENİCİ ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir. 

 -  TOBB’den alınmış geçmiş 3 yıl boyunca ortalama yılda en az 5 (beş) fuar düzenlediğine dair yazı (düzenlediği fuarların isimleri ve tarihleri yazılacaktır)

 B.  YÜKLENİCİLERİN Tüzel Kişilik Olması Halinde:

 • Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
 • Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait Oda Kayıt belgesinin aslı
 • Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili, imza sirküleri
 • Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair alınacak belge veya taahhütname,
 • Geçici teminatın verilmesi ( Şartnamenin 3/1 maddesinde belirtilmiştir. )

( 2886 Sayılı D.İ.K.‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

 • YÜKLENİCİLERİN vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
 • Türkiye’deki tebligat adresi (Örnek Ek 1)
 • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan
 • Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
 • TOBB Yönetim Kurulunun 27.02.2007 tarihli ve 242 sayılı Kararına istinaden, 30.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar” çerçevesinde;

 -  Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi

 -  Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini 3 (üç) yıl işlettiğini gösteren belgeler.

 YÜKLENİCİ, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini en az 3 (üç) yıl işlettiğine dair söz konusu projelerin isimlerini beyan ederek, işletmeye dair sözleşme örnekleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. YÜKLENİCİ ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

 -  TOBB’den alınmış geçmiş 3 yıl boyunca ortalama yılda en az 5 (beş) fuar düzenlediğine dair yazı (düzenlediği fuarların isimleri ve tarihleri yazılacaktır)

 C. YÜKLENİCİLERİN Ortak Girişim Olması Halinde:

 • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. (Örnek Ek 2)

 Konsorsiyumda bulunan en az bir firma ihale şartnamesi Madde 5’de yer alan şartları taşımalıdır.  Bu şartları taşıyan firma ise aşağıdaki belgeleri tedarik etmelidir.

 TOBB Yönetim Kurulunun 27.02.2007 tarihli ve 242 sayılı Kararına istinaden, 30.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar” çerçevesinde;

 -  Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi

 -  Konsorsiyumu oluşturan her bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini 3 (üç) yıl işlettiğini gösteren belgeler.

 YÜKLENİCİ, en az 5.000 m2 kapalı alana sahip en az bir fuar merkezini en az 3 (üç) yıl işlettiğine dair söz konusu projelerin isimlerini beyan ederek, işletmeye dair sözleşme örnekleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. YÜKLENİCİ ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

 -  TOBB’den alınmış geçmiş 3 yıl boyunca ortalama yılda en az 5 (beş) fuar düzenlediğine dair yazı (düzenlediği fuarların isimleri ve tarihleri yazılacaktır)

 A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

 Taahhütname veren YÜKLENİCİLERDEN ihaleyi kazanan YÜKLENİCİDEN ilgili Kurumlardan, ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup Samsun TSO tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen YÜKLENCİNİN geçici teminatı irat kaydedilecektir. İhale komisyonunca uygun görülmesi halinde ihalede en yüksek teklifi veren 2. YÜKLENİCİDEN söz konusu belgeler istenecek istenilen belgelerin 2. YÜKLENİCİ tarafından da getirilememesi durumunda, onun da teminatı irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecektir.

 İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

 YÜKLENİCİNİN sahte veya yanıltıcı belge vererek ihaleye katıldığının sonradan anlaşılması hâlinde, üzerine ihale kalmış olsa bile teklifi geçersiz sayılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

 5.2 İç Zarf içerisindeki Belgeler;

Teklif Mektubu

6. Kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü olan  21/01/2014 Salı günü saat 13.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

 7.Postadaki gecikmeler ile telgrafla müracaatların kabul edilmeyeceği ilân olunur.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)
17 Eylül, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanmasının hedeflendiği belirtilmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti Bilgilendirme Etkinlikleri
15 Eylül, 2020
T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Çin'in kalkınma sürecinde başta özel ekonomik bölgeler olmak üzere, yatırımcılara kapsamlı teşvik mekanizmalarının sağlandığı planlı yatırım bölgelerinin önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve Pekin Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve özel sektörümüzün temsilcilerinin de katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek 2 etkinlik hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmektedir.
Montreal Liman işçilerinin grevi
29 Ağustos, 2020
TOBB tarafından Odamıza gönderilen Ticaret Bakanlığı'nın yazısında; Ottava Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgi notuna atfen, Montreal Limanı'nda görev yapan 1125 işçinin 9 gündür grevde olduğu, limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı, Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Liman İşverenleri Birliği arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirilmektedir. Ayrıca, yapılan açıklamalarda uzlaşmaya kısa sürede varılacağı ifade edilmekte olup, Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almalarında fayda olduğu belirtilmektedir.  
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
31 Ağustos, 2020
Sayın Üyemiz, “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar sayısı:2915)” 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresi ile sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30.07.2020 taih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır. Saygılarımızla.
Kadın İhracatçılarımıza Yönelik Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika Genel Ticaret Hayati
25 Ağustos, 2020
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını arttırmaktadır.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu